Archiv kategorie: stanovy

Stanovy sportovního klubu

Hlava I.

Čl. 1 – Základní ustanovení

(1) Plný oficiální název sportovního klubu je „SK ATLANTIS Plzeň“.
(2) Sportovní klub SK ATLANTIS Plzeň (dále jen „Sportovní klub“), je dobrovolným politicky nezávislým občanským sdružením rekreačních sportovců, které spojuje společný zájem o vlastní sportovní a společenské vyžití a vytváření ekonomických podmínek pro jeho zajištění.
(3) Sídlem sportovního klubu je Plaská 53, 323 00 Plzeň-Bolevec.
(4) Sportovní klub používá pro svoji prezentaci grafickou značku – logo, jehož náhled je přílohou č. 1 těchto stanov.

Hlava II. – Orgány Sportovního klubu

Čl. 2 –Orgány Sportovního klubu, volby do orgánů Sportovního klubu

(1) Orgány Sportovního klubu jsou
a) Valná hromada (Čl. 3)
b) Výkonný výbor (Čl. 4)
c) Prezident (Čl. 5)
d) Viceprezident (Čl. 5)
e) Kontrolní výbor (Čl. 6)
(2) Právo účastnit se valné hromady mají všichni členové Sportovního klubu, tedy i nezletilí.
(3) Hlasovací právo na valné hromadě má pouze člen výkonného výboru, člen kontrolní komise a delegát oddílu.
(4) Každý řádný zletilý člen má právo kandidovat na návrh člena výkonného výboru, člena kontrolní komise nebo delegáta oddílu
(5) Dojde-li v průběhu volebního období výkonného výboru či kontrolní komise k rezignaci jejího člena či jeho úmrtí a počet členů výkonného výboru či kontrolní komise tak bude sudý či klesne pod minimální počet tří členů, je výkonný výbor povinen svolat mimořádnou členskou schůzi ke zvolení („dovolba“) člena výkonného výboru či kontrolní komise, a to nejpozději v termínu 90 dnů ode dne doručení písemné rezignace člena těchto orgánů či prokazatelném zjištění jeho úmrtí.
(6) Mimořádnou valnou hromadu podle čl. 2 odst. (5) není výkonný výbor povinen svolat v případě, že dovolba člena orgánu proběhne na řádné valné hromadě v termínu 90 dnů ode dne doručení písemné rezignace člena těchto orgánů či jeho úmrtí.

Čl. 3 – Valná hromada

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Sportovního klubu.
(2) Valná hromada se koná nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává výkonný výbor Sportovního klubu a její jednání řídí prezident nebo viceprezident Sportovního klubu, příp. jimi písemně zmocněný člen výkonného výboru.Valnou hromadu svolá výkonný výbor také vyžadují-li to provozní či jiné záležitosti Sportovního klubu, případně požádá-li o její svolání písemně alespoň polovina řádných zletilých členů Sportovního klubu, a to nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti na adresu sídla Sportovního klubu. O označení valné hromady za řádnou či mimořádnou rozhoduje výkonný výbor.
(3) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 20 % delegátů.
(4) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů.
(5) Valná hromada mimo dále uvedené:
a) rozhoduje o stanovení výše členských příspěvků, a to vždy na následující kalendářní rok,
b) rozhoduje o zániku Sportovního klubu a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,
c) rozhoduje o stanovení výše funkčních požitků členů výkonného výboru a kontrolní komise, a to na běžný kalendářní rok,
d) schvaluje rozpočet Sportovního klubu, a to vždy na následující kalendářní rok,
e) schvaluje plán činnosti Sportovního klubu, a to vždy na následující kalendářní rok,
f) schvaluje zprávu o hospodaření a majetku Sportovního klubu, a to vždy za uplynulý kalendářní rok.
(6) Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici všem členům Sportovního klubu způsobem umožňujícím vzdálený přístup (např. formou zveřejnění na internetových stránkách Sportovního klubu) a musí být podepsán statutárním orgánem Sportovního klubu a ověřovatelem zápisu.
(7) Ověřovatele zápisu volí valná hromady vždy na začátku svého jednání z řad delegátů. Ověřovatel zápisu členské schůze nemůže být členem výkonného výboru ani kontrolní komise.

Čl. 4 – Výkonný výbor

(1) Řídícím a výkonným orgánem Sportovního klubu je výkonný výbor. Výkonný výbor je volen valnou hromadou z řad řádných zletilých členů, a to vždy na funkční období v délce 24 měsíců. Výkonný výbor má tři členy.
(2) Výkonný výbor se schází nejméně 4-krát ročně. Schůzi výkonného výboru svolává a řídí prezident či viceprezident. Ze schůze výkonného výboru se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici všem členům klubu způsobem umožňujícím vzdálený přístup (např. formou zveřejnění na internetových stránkách sportovního klubu).
(3) Výkonný výbor rozhoduje v rámci své činnosti hlasováním, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výkonného výboru. Výsledky hlasování výkonného výboru se v zápise z jeho schůze neuvádějí .
(4) Výkonný výbor je povinen zajistit prezentaci Sportovního klubu, jeho rozvoj, vedení účetnictví a komunikaci s orgány a veřejné správy, případně orgány jiných spolků, sdružení či organizací, jejichž se stane sportovní klub členem.
(5) Výkonný výbor sestavuje výroční zprávu za uplynulé období, zprávu o hospodaření a majetku Sportovního klubu za uplynulé období, návrh rozpočtu a plán činnosti na období nové. Seznámení členské základny z těmito dokumenty je povinnou součástí programu řádné valné hromady. Tyto dokumenty je výkonný výbor povinen poskytnout k seznámení kontrolní komisi, a to minimálně 30 dnů před konáním valné hromady. Koná-li se v kalendářním roce více než jedna řádná valná hromada, nemusí být shora uvedené dokumenty součástí každé z nich.
(6) Výkonný výbor také rozhoduje:
a) o termínu splatnosti finančních závazků členů Sportovního klubu, vyplývajících z jejich členství ve Sportovním klubu či oddílu, který Sportovní klub zřídí,
b) o zřízení či zániku Sportovního oddílu v rámci Sportovního klubu,
c) o výši oddílových příspěvků, jsou-li oddíly zřízeny,
d) o účasti Sportovního klubu na sportovních akcích pořádaných třetí osobou,
e) o účasti a členství Sportovního klubu ve spolcích a sdruženích.

Čl. 5 – Prezident a viceprezident

Sportovní klub navenek zastupují a jeho jménem jedná prezident nebo viceprezident a to každý samostatně. Podepisování za sportovní klub se provádí tak, že k vytištěnému či napsanému názvu sportovního klubu, jménu a příjmení prezidenta či viceprezidenta připojí prezident či viceprezident svůj podpis. Prezident a viceprezident plní úkoly statutárního orgánu sportovního klubu.

Čl. 6 – Kontrolní výbor

(1) Kontrolním orgánem Sportovního klubu je kontrolní komise. Kontrolní komise má 3 členy, kteří jsou voleni členskou schůzí. Funkční období kontrolní komise je 24 měsíců. Výjimkou v délce funkčního období kontrolní komise je první funkční období po vzniku sportovního klubu, které je 12 měsíců. V čele kontrolní komise je předseda, kterého volí kontrolní komise ze svých členů.
(2) Kontrolní komise se schází nejméně 1-krát ročně. Schůzi kontrolní komise svolává a řídí její předseda. Výsledkem schůze kontrolní komise je kontrolní zpráva, ve které se kontrolní komise vyjadřuje k hospodaření a vývoji Sportovního klubu, případně navrhuje výkonnému výboru k přijetí opatření k nápravě či zlepšení stavu Sportovního klubu. Kontrolní zpráva za uplynulé období je povinným bodem programu řádné členské schůze.

Hlava III. – Organizační struktura

Čl. 7 – Sportovní oddíl

(1) Základní jednotkou Sportovního klubu je sportovní oddíl.
(2) Sportovní oddíl samostatně organizuje vlastní tělovýchovnou činnost podle pravidel daného sportovního odvětví, při respektování stavu celkových zdrojů Sportovního klubu a jejich materiálně technických podmínek.
(3) Sportovní oddíl nemá právní subjektivitu.

Čl. 8 – Orgány oddílu

(1) Nejvyšším orgánem sportovního oddílu je jeho členská schůze. Pravomoci členské schůze oddílu jsou v rámci oddílu analogické jako pravomoci valné hromady sportovního klubu viz čl. 3.
(2) Výkonným orgánem oddílu je předsednictvo oddílu v čele s předsedou oddílu, předseda zastupuje oddíl v rámci sportovního klubu. Pravomoci předsednictva oddílu jsou v rámci oddílu analogické jako pravomoci výkonného výboru v rámci sportovního klubu viz čl. 4.
(3) Při projednávání všech záležitostí je nadřazeno rozhodnutí orgánu Sportovního klubu nad orgány oddílu. Rozhodnutí žádného z orgánů oddílu nesmí odporovat již přijatému rozhodnutí orgánu Sportovního klubu.
(4) Sportovní oddíl zastupují na valné hromadě delegáti, delegátem je vždy předseda a místopředseda oddílu, popřípadě jiní určení zástupci zvolení členskou schůzí oddílu. Sportovní oddíl má nárok na dalšího delegáta za každých dosažených 20 členů.

Hlava IV. – Členství

Čl. 9 – Vznik a zánik členství ve Sportovním klubu

(1) O vzniku členství ve Sportovním klubu rozhoduje po splnění podmínek uvedených v čl. 9 odst. 2 těchto stanov výkonný výbor Sportovního klubu.
(2) Členem sportovního klubu se může stát pouze fyzická osoba, která:
a) řádně vyplní přihlášku pro vstup do sportovního klubu,
b) je starší patnácti (15) let,
c) zaplatí částku rovnající se nákladům na vyhotovení průkazu člena sportovního klubu,
d) zaplatí částku rovnající se ročnímu členskému příspěvku, jako zálohy na tento příspěvek, není-li dále uvedeno jinak; zaplacení částky podle čl. 9 (2) d) není povinné pro osoby, které podají přihlášku v termínu od 1.10. do 31.12. běžného kalendářního roku.
(3) Členství řádného člena zanikne dnem:
a) doručením písemného oznámení o ukončení členství ze strany člena na adresu sportovního klubu,
b) dnem přijetí usnesení členské schůze o zrušení členství člena ze strany sportovního klubu.
(4) O zrušení členství člena rozhoduje členská schůze na základě návrhu výkonného výboru. Pro zrušení členství člena je zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů přítomných řádných zletilých členů.
(5) Důvodem pro zrušení členství je pouze:
a) nezaplacení členského příspěvku členem v termínu do 30.6. běžného kalendářního roku,
b) trestná činnost nebo činnost klasifikovatelná jako přestupek, bylo-li jí dosaženo prospěchu třetí osoby nebo člena v neprospěch sportovního klubu,
c) neplnění povinností člena v rámci členství ve Sportovním klubu,
d) nečestné jednání člena namířené proti zájmům Sportovního klubu.
(6) Členství člena ve Sportovním klubu zaniká rovněž zánikem sportovního klubu. Členství člena ve Sportovním klubu zaniká rovněž úmrtím člena.
(7) Členství ve Sportovním klubu nemůže být předmětem postoupení. Na vznik členství ve Sportovním klubu není právní nárok.
(8) Členská schůze může schválit čestné členství osobě:
a) kterou na čestného člena navrhne výkonný výbor,
b) která se výrazně zasloužila o chod a rozvoj Sportovního klubu; návrh může podat jakýkoli řádný zletilý člen
(9) Čestný člen nemá právo hlasování na členské schůzi, není-li zároveň řádným zletilým členem.
(10) Prezident, případně viceprezident sportovního klubu vystaví čestnému členu dekret o čestném členství. Čestné členství není časově omezeno, může však být čestnému členu členskou schůzí odejmuto; čl. 9 odst. 5 stanov se užije obdobně.

Čl. 10 – Práva řádného člena Sportovního klubu

(1) Každý řádný i nezletilý člen má právo:
a) účastnit se všech společenských akcí pořádaných či spolupořádaných Sportovním klubem,
b) účastnit se všech tréninků a doplňkových sportovních aktivit Sportovního klubu,
c) účastnit se nominace pro přátelská utkání, turnaje a případná soutěžní utkání, kterých se Sportovní klub účastní.
(2) Každý řádný zletilý člen má právo:
a) účastnit se valné hromady sportovního klubu,
b) účastnit se členských schůzi svého sportovního oddílu a na těchto předkládat návrhy, podněty,
c) hlasovat na jednání členské schůze sportovního oddílu, kde je členem,
d) účastnit se nominace na členství v orgánech Sportovního klubu, prostřednictvím svého oddílu.

Čl. 11 – Povinnosti řádného člena Sportovního klubu

(1) Každý řádný člen je povinen zejména:
a) hájit zájmy, tradice a dobré jméno Sportovního klubu,
b) podle svých možností pomáhat zajišťovat sponzorské příjmy Sportovního klubu,
c) respektovat a dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů Sportovního klubu,
d) včas a řádně hradit veškeré finanční závazky vůči Sportovnímu klubu, zejména členské příspěvky, příp. oddílové příspěvky,
e) dbát o svěřený majetek, sportovní pomůcky atp. ve vlastnictví Sportovního klubu a v případě ztráty nebo zaviněného poškození nahradit Sportovnímu klubu tuto ztrátu či škodu.
(2) Každý řádný zletilý člen je kromě povinností uvedených v čl. 11 odst. 1 povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z volené funkce, je-li do ní zvolen,
b) účastnit se dle svých možností členských schůzí
(3) O případné náhradě škody za ztracený či poškození majetek ve smyslu čl. 11 odst. 1 písm. e) těchto stanov rozhoduje výkonný výbor.

Hlava V.

Čl. 12 – Zásady hospodaření Sportovního klubu

(1) Zdrojem příjmů Sportovního klubu jsou
a) členské příspěvky,
b) příjmy ze sportovní a turistické činnosti,
c) příjmy ze společenské činnosti,
d) dotace,
e) sponzorské a ostatní dary.
(2) Právo k nakládání s finančními prostředky Sportovního klubu má jeho účetní, který je rovněž odpovědný za vedení účetnictví Sportovního klubu spolu s osobami plnícími funkci statutárního orgánu Sportovního klubu. Účetního Sportovního klubu vybírá výkonný výbor.
(3) O hospodaření sportovního klubu jsou vedeny účetní záznamy v souladu s platným právním řádem ČR.

Hlava VI.

Čl. 13 Závěrečná ustanovení

(1) Tyto stanovy sportovního klubu byly schváleny mimořádnou členskou schůzí dne 24. července 2009
(2) Změny stanov nebo jejich doplnění podléhá schválení valnou hromadou. Pro přijetí změny či doplnění stanov je zapotřebí dvoutřetinová většina přítomných delegátů oprávněných hlasovat.